شماره حسابهای فروشگاه متخصصان HSE

   

            شماره کارت بانک تجارت : 6219861009555839               به نام آقای عادل شکری

        شماره کارت بانک ملی ایران 6037991192178493        به نام آقای عادل شکری

        شماره شبا بانک ملی ایران : 050170000000107571458009IR    به نام آقای عادل شکری

           شماره کارت بانک پارسیان : 6221061000155509           به نام آقای عادل شکری